GIFT formájú állományok importálása

A GIFT a legkiterjedtebb importálási forma, mellyel a Moodle szöveges állományokból tesztkérdéseket képes beolvasni. Támogatja a feleletválasztós, igaz-hamis, kiegészítő, párosító és számjegyes kérdések használatát, továbbá az _____ beszúrását a "szókitöltő" forma esetén. A különféle kérdésfajták egyetlen szöveges állományban vegyesen használhatók, emellett a formátum támogatja egysoros megjegyzések, kérdésnevek, visszajelzés és százaléksúlyozású pontok használatát.

A szöveges állomány kódolásának meg kell egyeznie a Moodle telepítése során alkalmazott kódolással. Példát talál a kérdést tartalmazó szöveges állományokra ezen a helyen: gift/examples.txt.

KÉRDÉSFAJTÁK

Feleletválasztós:
Feleletválasztós kérdések esetén a helytelen válaszok előtt hullámjel (~) áll, a helyes válaszokat az egyenlőségjel (=) előzi meg.

   Hányat lép a veréb egy évben? {~egyet ~sokat =egyet sem}

A szókitöltő forma automatikusan beszúr egy kitöltendő üres részt (például így: _____) a mondat közepébe. A szókitöltő forma használata esetén tegye a válaszokat oda, ahol az aláhúzás a mondatban megjelenik.

   A veréb {~egyet =egyet sem ~sokat} lép egy évben.

Ha a válaszok a lezáró írásjel előtt jönnek, akkor a szókitöltő formához az adott helyen megjelenik a kitöltés helyét jelző vonal. Minden kérdésfajta megfogalmazható szókitöltő formában.

A kérdések elválasztása üres sorral (kettős kocsi-vissza jel beszúrásával) történik. Az egyértelműség érdekében a válaszok megadhatók külön sorokban, sőt, a sorban beljebb kezdhetők. Például:

   Amerikában a hálaadás ünnepét november {
     ~második
     ~harmadik
     =negyedik
   } csütörtökén ünneplik.
   
   A japán betűk eredetileg mely országból származnak? {
     ~India
     =Kína
     ~Korea
     ~Egyiptom}

Kiegészítő kérdésfajta:
Kiegészítő kérdésfajta esetén a válaszok mindegyike előtt egyenlőségjel (=) szerepel, ez jelzi, hogy mindegyik válasz helyes válasz. A válaszokban nem szerepelhet hullámjel.

   Hányat lép a veréb egy évben?{=egyet sem =semennyit}

   Kétszer kettő egyenlő {=négy =4}.

Amennyiben csak egyetlen helyes kiegészítő válasz van, akkor azt megadhatja a megelőző egyenlőségjel nélkül is, feltéve, hogy nem keverhető össze az igaz-hamis fajtával.

Igaz-hamis:
Ennél a kérdésfajtánál a válasz azt jelzi, hogy az adott megállapítás igaz, avagy hamis. A választ {TRUE} vagy {FALSE}, rövidítve {T} vagy {F} [igaz, illetve hamis] formában adhatja meg.

   A veréb hármat lép egy évben.{F}

   A nap keleten kel fel.{T}

Párosító:
A párosító párjai egyenlőségjellel (=) kezdődnek, elválasztónak a "->" jel használatos. Legalább három párosítandó párt kell létrehozni.

   Párosító kérdés {
     =1. alkérdés -> 1. alválasz
     =2. alkérdés -> 2. alválasz
     =3. alkérdés -> 3. alválasz
     }
   
   Párosítsa az alábbi országokat és fővárosukat. {
     =Kanada -> Ottawa
     =Olaszország -> Róma
     =Japán -> Tokió
     =India -> Új-Delhi
     }

A párosító kérdések nem támogatják a visszajelzést és a százalékosan súlyozott válaszokat.

Számjegyes:
A számjegyes kérdések válaszokat tartalmazó részének számjegyjellel (#) kell kezdődni. A számjegyes válaszokban megadhat egy hibahatárt, melyet kettősponttal elválasztva a helyes válasz után ír. Ha például a helyes válasz 1,5 és 2,5 közé eshet, akkor azt így adja meg: {#2:0,5}. Ez azt jelenti, hogy egy 0,5-ös (azaz 1,5-től 2,5-ig terjedő) hibahatárt megengedő 2 eredmény helyesnek tekintendő. Ha nem ad meg hibahatárt, akkor a rendszer azt nullának tekinti.

   Mikor született Ulysses S. Grant? {#1822}

   Milyen értéke van a pi-nek (3 tizedes értékig)? {#3,1415:0,0005}.

Opcionálisan a számjegyes válaszok megadhatók tartományként az alábbi formában: {#MinimálisÉrték..MaximálisÉrték}.

   Milyen értéke van a pi-nek (3 tizedes értékig)? {#3,141..3.142}.

A Moodle böngésző felülete nem támogatja a többszörös számjegyes válasz használatát, ugyanakkor a Moodle kódja és a GIFT támogatja ezt. Ily módon többszörös számjegyes tartományt adhat meg, ami különösen hasznos lehet akkor, ha százalékosan súlyozott pontozással kombinálja. Ha többszörös válaszadást használ, ezek elé - a kiegészítő kérdéshez hasonlóan - egyenlőségjelet kell beszúrni.

   Mikor született Ulysses S. Grant? {#
     =1822:0
     =%50%1822:2}

Ne feledje, hogy mivel a Moodle böngészőjének grafikus felülete nem támogatja a többszörös válaszadást számjegyes kérdések esetén, ezért ezeket nem lehet a Moodle-ban megtekinteni vagy szerkeszteni. Az első utáni számjegyes válaszok módosítására az egyetlen lehetőség, ha kitörli az adott kérdést és újraimportálja (vagy valami phpMyAdmin-hoz hasonló megoldást használ).

OPCIÓK

Ezen alapvető kérdésfajtákon túl ez a szűrő a következő opciókat teszi lehetővé: egysoros megjegyzés, kérdés neve, visszajelzés, valamint százalékosan súlyozott válaszok.

Egysoros megjegyzés:
A szöveges állományba olyan megjegyzéseket írhat, amelyeket a Moodle nem importál. Ezzel fejléceket vagy további információkat adhat meg a kérdésekkel kapcsolatosan. Minden kettős visszaperjellel kezdődő sort (a tabulátorokat vagy szóközöket nem számítva) a szűrő nem vesz figyelembe.

   // Alcím: Számjegyes kérdések alább
   Mennyi 2 meg 2? {#4}

Kérdés neve:
A kérdésnek úgy adhat nevet, hogy először megírja, majd dupla kettőspontok közé illeszti.

   ::A kanji eredete::A japán betűk eredetileg mely országból származnak? {=Kína} 
  ::Hálaadás ünnepe::Amerikában a hálaadás ünnepét november {
     ~második ~harmadik =negyedik} csütörtökén ünneplik.

Ha nem ad nevet a kérdésnek, akkor alaphelyzetben az egész kérdést névnek tekinti a rendszer.

Visszajelzés:
Az egyes válaszokhoz visszajelzést adhat meg a válaszok után egy számjel (#), majd a visszajelzés begépelésével.

   Mi a válasz erre a feleletválasztós kérdésre?{
   ~rossz válasz#visszajelzésként hozzáfűzött megjegyzés a rossz válaszhoz
   ~egy másik rossz válasz#visszajelzésként hozzáfűzött megjegyzés ehhez a rossz 
   válaszhoz
   =jó válasz#Nagyon jó!}
   
   Hányat lép a veréb egy évben?{
   =egyet sem#kitűnő válasz!
   =semennyit#kitűnő válasz!}
   
   A veréb sokat lép egy évben.{FALSE#A veréb egyet sem lép, mert ugrik.}

Feleletválasztós kérdéseknél csak a tanuló által kiválasztott válaszra vonatkozó visszajelzés jelenik meg. Kiegészítő kérdéseknél a visszajelzés csak akkor jelenik meg, amikor a tanulók helyes választ adnak. Igaz-hamis kérdéseknél az importált visszajelzést a rendszer elmenti, így az akkor jelez ki, ha a tanuló rossz választ választott. Ennek megfelelően a fenti utolsó példánál a tanuló csak akkor látja a visszajelzést, ha IGAZ volt a válasza.

Válaszok százalékos súlyozása:
Válaszok százalékos súlyozásával mind a feleletválasztós, mind a kiegészítő kérdések esetén élhet. A válaszok százalékos súlyozását úgy adhatja meg, hogy a hullámvonal (feleletválasztós kérdéseknél) vagy az egyenlőségjel (kiegészítő kérdéseknél) után százalékjelek között megadja a kívánt százalékos értéket (például így: %50%). Ezt az opciót kombinálhatja a visszajelzéshez fűzött megjegyzésekkel.

   Nehéz kérdés.{~rossz válasz ~%50%fél kreditpontos válasz = teljes kreditpontos válasz}
     
   ::Jézus szülővárosa::Jézus Krisztus származási helye {
   ~Jeruzsálem#Ez egy fontos város volt, de a válasz rossz.
   ~%25%Betlehem#Ott született, de nem ott nevelkedett.
   ~%50%Galilea#Adjon pontosabb választ.
   =Názáret#Helyes! Jó válasz!}.
   
   ::Jézus szülővárosa:: Jézus Krisztus származási helye {
   =Názáret#Helyes! Jó válasz!
   =%75%Názeret#Helyes, de hibás a helyesírása.
   =%25%Betlehem#Ott született, de nem ott nevelkedett.}

Ne feledje, hogy a két utolsó példa alapvetően ugyanaz a kérdés, az első feleletválasztós, a második kiegészítő formában.

Figyelje meg, hogy a válaszokhoz megadhat olyan százalékos súlyozást, amelyet a böngésző mint felület NEM tesz elérhetővé. Az ilyen válaszokhoz rendelt súlyok kiszámítása helyesen történik (az importálás során hozzárendelt értéknek megfelelően), a tesztet megoldó tanuló számára pedig a szokásos módon jelenik meg. Ugyanakkor az ilyen válaszsúlyok nem jelennek meg helyesen a tanár számára, amikor a Moodle Kérdés szerkesztése menüjében végzi a szerkesztést. A legördülő menü mindössze bizonyos rögzített értékeket enged meg, és ha a válaszsúly nem pontosan egyezik meg az előre meghatározott értékek valamelyikével, akkor a kijelzés sem lesz pontos. Ha ilyen kérdést szerkeszt a böngésző felületén keresztül, akkor a válaszhoz rendelt súly a kijelzettre fog módosulni.

Több válasz:
A több választ tartalmazó opció feleletválasztós kérdések esetén használatos, amikor a teljes kreditponthoz két vagy több választ kell kiválasztani. A több választ lehetővé tevő opciót úgy kapcsolhatja be, hogy a több válaszhoz részsúlyokat rendel, ugyanakkor egy válasznál sem engedi meg teljes kreditpont hozzárendelését.

   Melyik két hónap következik egymás után? {
     ~%-50%március és május
     ~%50%május és június
     ~%50%szeptember és október
     ~%-50%február és április }

Speciális karakterek ~ = # { } :
Ezek a szimbólumok ~ = # { } ennek a szűrőnek a működését szabályozzák, ezért nem használhatók kérdések szövegében. Mivel ezeknek a jeleknek speciális szerepe van ennek a szűrőnek a működését illetően, elnevezésük "vezérlőkarakter." Néha azonban szükség lehet arra, hogy valamelyiküket - például egy matematikai képletben - kérdésben használja. Ezt úgy oldhatja meg, hogy az adott vezérlőkaraktert speciális jellel együtt írja. Mindössze annyit kell tennie, hogy a vezérlőkarakter elé egy visszaperjel karaktert (\) ír. Így a szűrő tudni fogja, hogy mikor akarja az adott karaktert eredeti jelentésében használni, és mikor szerepel vezérlőkarakterként. Például:

   Melyik válasz eredménye 5? {
     ~ \= 2 + 2
     = \= 2 + 3
     ~ \= 2 + 4 }

   ::GIFT vezérlőkarakterek::
   Az alábbiak közül melyik NEM vezérlőkarakter a GIFT importálási formátuma esetén? {
    ~ \~   # \~ vezérlőkarakter.
    ~ \=   # \= vezérlőkarakter.
    ~ \#   # \# vezérlőkarakter.
    ~ \{   # \{ vezérlőkarakter.
    ~ \}   # \} vezérlőkarakter.
    = \   # Helyes! \ (visszaperjel) nem vezérlőkarakter. DE,
          használhatja vezérlőkarakterek eredeti jelentésben való használatának 
          jelzésére.
   }

A kérdés feldolgozása során a visszaperjel törlődik, a Moodle nem tárolja.

Egyéb opciók:
Kiegészítő kérdések esetén úgy különböztetheti meg a kis- és nagybetűs írásmódot, hogy az alábbi sorban a "0"-t "1"-re módosítja:
$question->usecase = 0; // Kis-/nagybetű figyelmen kívül hagyva

Egyéb opciókat érhet el, ha módosítja a gift/format.php importálási szűrő kódját.

KREDITPONTOK

Ennek a szűrőnek a kidolgozása a Moodle közösségének számos tagja által végzett erőfeszítés eredménye. Eredetileg szókitöltős formátumra épült Martin Dougiamas és Thomas Robb programkódja alapján. Paul Tsuchido Shew ezt a szűrőt 2003 decemberében írta meg. A szűrőbe beépítette a közösség részéről egy robusztusabb kérdésformára vonatkozóan érkezett javaslatokat. Az elnevezés a "General Import Format Technology" [általános importálási formátum technológiája] kifejezésből alkotott mozaikszó: GIFT.

A GIFT-szűrő és annak dokumentációja Paul Tsuchido Shew munkája: http://ac.shew.jp. Utolsó frissítés dátuma: 2004. február 27.

Az összes súgó mutatója
A súgó megjelenítése English nyelven.